Regulamin koszystania z serwisu ZAPY.NET


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zapy.net, zwanego dalej "Serwisem".

2. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, o ile postanowienia szczególne, zawarte w odrębnych umowach nie stanowią inaczej.

4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego Serwisem.

5. zapy.net jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma (rusin.info) INFO z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-057), ul.Ozimska 4/7, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej m.Opola pod nr.33579, NIP : 754-169-85-47, REGON : 531144558, (rusin.info) zwana dalej "INFO".

6. INFO zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub wyłączenia dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

7. INFO świadczy na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, usługi polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, zarządzaniu Serwisem w celu zapewnieniu jego sprawnego działania, w tym zabezpieczenia danych wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i wymaga:

- zaakceptowania Regulaminu,

- zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu,

- uzupełnienia danych teleadresowych w Serwisie, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny,

2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, a także, w wypadku ich zmiany, do niezwłocznej aktualizacji.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Serwis bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik:

- podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie,

- swoim zaniechaniem lub działaniem naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikiem jest każda osoba/każdy podmiot korzystająca z Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.

4. Serwis nie odpowiada za zawartość witryn i stron internetowych połączonych z Serwisem.

5. Łączenie się z innymi adresami internetowymi spoza tego Serwisu odbywa się całkowicie na ryzyko Użytkownika.

6. Użytkownik uprawniony jest w każdej chwili do zakończenia korzystania z określonej usługi lub wszystkich usług Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Serwis nie udziela żadnych gwarancji odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

2. Serwis nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego kontrolą.

4. Użytkownik jest właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tych danych, a odpowiedzialność Serwisu z tego tytułu jest wyłączona.

ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

1. Ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2. Serwis nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

PRAWA AUTORSKIE

1. Układ treści zawarty w Serwisie oraz jego poszczególne części, takie jak komentarze, artykuły, zdjęcia, grafiki i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku indywidualnego, a więc kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

OCHRONA DANYCH

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu świadczenia usług przez Serwis oraz wystawiania dokumentów księgowych.

2. Dane zgromadzone na serwerze Serwisu w związku z wykonywaną usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem wykonania obowiązku nałożonego przez uprawnione z mocy prawa organy władzy publicznej, w szczególności organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy śledcze.

3. Dane przetwarzane w Serwisie należą do Użytkownika, a Serwis jest tylko administratorem tych danych na zlecenie Użytkownika.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis używa mechanizmu cookies.

2. Mechanizm cookies zapisuje krótkie informacje tekstowe na komputerze Użytkownika, bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, celem usprawniania korzystania z Serwisu.

3. Pliki cookies umożliwiają identyfikację osoby korzystającej z Serwisu.

4. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi, gdyż w plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

5. Serwis zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

OPŁATY

1. Poza przypadkami korzystania z Serwisu w wersji demonstracyjnej, korzystanie z Serwisu jest płatne.

2. Opłata za korzystanie z Serwisu obliczana jest na podstawie ilości usług wykonanych za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownik otrzymuje informację o wysokości opłaty za poprzedni miesiąc kalendarzowy na fakturze przesyłanej drogą elektroniczną, wystawianej następnego dnia po zakończeniu miesiąca poprzedniego.

4. Opłata uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

5. Brak uiszczenia opłaty w ciągu 14 dni od terminu zapłaty widniejącego na fakturze powoduje automatyczne zablokowanie konta Użytkownika w Serwisie.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w postaci elektroniczej bez podpisu odbiorcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie zapy.net.

2. Regulamin może ulec zmianie.

3. Regulamin zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w Serwisie.